{"type":"txt","text":"SH APPAREL","font_size":"20","font_weight":"bold","font_family_ko":"noto sans kr","font_family_en":"Montserrat","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • ABOUT
 • PRODUCT
 • CONTACT
 • {"google":["Montserrat","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
 • HOME
 • ABOUT
 • PRODUCT
 • CONTACT
 • {"type":"txt","text":"SKYFASHION","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"noto sans kr","font_family_en":"Montserrat","color":"#000000","letter_spacing":0}

  방글라데시 생산


  High Quality Cotton T-Shirts

  - 연간 생상량 : 라운드 티셔츠, 프린트 티셔츠 500만장 이상 생산 가능 

  - 공급가능지역 : 중국 / 베트남 / 한국 등 전 지역 배송 가능

  30수 면티

  30수 150g 기준

  국내 최저가 생산(5만장 기준)

  기획 및 재직, 봉제 시간 90일 소요

  선적 후 한국 도착 30일 소요

  (기본 120일 전에 작업 지시가 필수 입니다.)


  프린트 추가

  (3도이하, 단면기준)

  10cm x 10cm 300원

  20cm x 20cm 500원

  30cm x 30cm 700원

  프린트 및 와펜 추가시 문의

  Contact us

  Name

  Email

  Phone number

  Comments

  Submit
  {"google":["Montserrat","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Montserrat","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}